Rozkład jazdy i bilety przez telefon 703 280 008 Koszt: 2,08 zł z VAT/min. Usługę świadczy Progress Plus s.c.

Regulamin przewozowy

Regulaminu Przewozwy Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowe w Garwolinie Spółka Akcyjna stanowiący załącznik do Uchwały Nr 766/63/2014 Zarządu Powiatu Garwolińskiego z dnia 13 maja 2014 roku. (Tekst jednolity)

REGULAMIN PRZEWOZOWY
PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W GARWOLINIE SPÓŁKA AKCYJNA

ROZDZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE
§ 1.

1. Niniejszy Regulamin ustala się na podstawie upoważnienia z art. 4 ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. – Prawo Przewozowe  (Dz. U. z 2012 r. poz. 1173 z późn. zm.) i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o Gospodarce Komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236).

2. Regulamin określa warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób i rzeczy, wykonywanego przez PKS  w Garwolinie S.A. zwanego dalej „Przewoźnikiem”.

3. Regulamin stosuje się do przewozu osób i rzeczy w zakresie obejmującym:
1) przewozy regularne,
2) przewozy regularne specjalne,
3) przewozy okazjonalne.
4) przyjęte w niniejszym regulaminie uregulowania stosuje się w ścisłym powiązaniu z przepisami ustawy – Prawo przewozowe, z uwzględnieniem wydanych w jej wykonaniu aktów normatywnych, Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

                                                                                                                            § 2.

1. Przewoźnik jest zobowiązany do przewozu osób i rzeczy w zakresie wynikającym z podanego do publicznej wiadomości rozkładu jazdy autobusów.
2. Zawarcie umowy przewozu w regularnym przewozie autobusowym osób następuje poprzez nabycie biletu lub zajęcie miejsca w pojeździe.
3. Przewóz uważa się za rozpoczęty z chwilą zajęcia przez pasażera miejsca w autobusie.
4. Umowa przewozu, do której zawarcia dochodzi przez samo zajęcie miejsca w autobusie – nabiera mocy wiążącej.

§ 3.

W miarę posiadania rezerwy taborowej, Przewoźnik może zawierać umowy grupowego przewozu osób (na zasadzie „najmu autobusu”), przewidujące świadczenie w tym zakresie usług o charakterze okazjonalnym (przewozy wycieczkowe, turystyczne, okolicznościowe, itp.) lub zorganizować przewozy regularne specjalne (pracownicze lub szkolne).

§ 4.

1. Sposób ustalania i wysokość opłat za przewóz osób i rzeczy oraz zakres i warunki realizacji uprawnień do przejazdów ulgowych i bezpłatnych, określają stosowaneprzez przewoźnika taryfy oraz właściwe ustawy i rozporządzenia.
2. Sposób rozliczenia dopłat z tytułu stosowanych ulg ustawowych, zasady sprawozdawczości, oraz ich pełny wykaz zawarte są w umowie pomiędzy przewoźnikiem a Urzędem Marszałkowskim.
3. Przewoźnik podaje do wiadomości publicznej aktualne cenniki i zapewnia podróżnym bezpłatny wgląd do obowiązujących go przepisów przewozowych w biurze przewoźnika, na dworcu autobusowym oraz na stronie internetowej.

§ 5.

1. Przewoźnik jest zwolniony z obowiązku przewozu, jeżeli:
1) zachodzą uniemożliwiające przewóz okoliczności, których przewoźnik nie mógł uniknąć, ani zapobiec ich skutkom,
2) klient nie zastosował się do  przepisów przewozowych,
3) ze względu na przedmiot przewozu nie ma możliwości jego wykonania przy użyciu posiadanych środków i urządzeń transportowych.
2. Obowiązek przewozu może być ograniczony, gdy zachodzą przesłanki wskazane w
art. 8 ustawy Prawo przewozowe.

§ 6.

1. Przewoźnikodpowiada za szkodę jaką poniósł podróżny wskutek przedwczesnego odjazdu autobusu jak również wskutek opóźnionego odjazdu lub odwołania kursu przewidzianego w rozkładzie jazdy z uwzględnieniem przepisów zawartych w § 5 Regulaminu.
2. Za rzeczy i zwierzęta, które podróżny przewozi ze sobą pod własnym nadzorem przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli szkoda powstała z winy podróżnego.
3. Przewoźnik odpowiada za rzeczy podróżnego umieszczone podczas przewozu w schowku bagażowym autobusu jak za przesyłkę.
4. Powstanie szkody, na którą podróżny został narażony podczas przewozu, powinno być zgłoszone niezwłocznie po jej ujawnieniu i wymaga pisemnego potwierdzenia przez obsługę autobusu.
5. Zakres i wysokość odszkodowania należnego podróżnemu poszkodowanemu z winy przewoźnika ustala się na zasadach określonych przepisami ustawy Prawo przewozowe oraz Kodeksu cywilnego.

§ 7.

Podróżny odpowiada za zawinione przez siebie, względnie przez osobę pozostającą pod jego bezpośrednią opieką uszkodzenie lub zanieczyszczenie autobusu, albo innych urządzeń przewoźnika i obowiązany jest zapłacić odszkodowanie z tego tytułu w wysokości rzeczywistych kosztów wyrządzonej szkody.

§ 8.

1. Tryb wzajemnego dochodzenia roszczeń  w postępowaniu sądowymprzez przewoźnika i podróżnego, następuje na zasadach określonych w art. 75 ustawy Prawo przewozowe.
2. Warunki składania i szczegółowy tryb załatwiania reklamacji i wezwań do zapłaty z tytułu przewozu osób określająprzepisy wykonawcze do ustawy Prawo przewozowe.

ROZDZIAŁ II
REGULARNY PRZEWÓZ OSÓB

§ 9.

1. Przewoźnik jest obowiązany do zapewnienia podróżnym odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny oraz wygody i należytej obsługi.
2. Przewoźnik wykonujący regularny przewóz osób podaje rozkład jazdy do publicznej wiadomości w szczególności poprzez
1) 
zamieszczenie na swojej stronie internetowej,
2) przekazanie rozkładu jazdy organizatorowi publicznego transportu zbiorowego, na którego obszarze przewoźnik wykonuje przewozy, celem podania do publicznej wiadomości informacji niezbędnych do administrowania systemem informacji dla pasażera,
3) przekazanie rozkładu jazdy oraz informacji dotyczącej rozkładu jazdy właścicielowi albo zarządzającemu przystankiem komunikacyjnym lub dworcem, celem zamieszczenia informacji dotyczącej rozkładu jazdy na danym obiekcie,
4) zamieszczenie informacji dotyczącej rozkładu jazdy na wszystkich przystankach komunikacyjnych lub dworcach wymienionych w rozkładzie jazdy.

§ 10.

1.  Podróżny obowiązany jest posiadać ważny bilet uprawniający do przejazdu  i okazywać go na żądanie obsługi autobusu i organów kontroli. Bilet stanowi  dowód zawarcia  umowy przewozu i nabycia  uprawnienia do określonego w nim przejazdu. Przewoźnik, który wydał bilet obowiązany jest do świadczenia przewozu zgodnie z treścią biletu na rzecz jego nabywcy.
2.  Na bilecie jednorazowym (jednokrotnego przejazdu), umieszcza się:
1)  nazwę przewoźnika lub organizatora publicznego transportu zbiorowego,
2)  relację lub strefę przejazdu,
3)  wysokość należności za przejazd.
4)  zakres uprawnień pasażera do ulgowego przejazdu.
3. Na bilecie wielokrotnego przejazdu mogą być umieszczane inne informacje, w tym dane osobowe pasażera.
4. Dane i informacje, o których mowa w ust. 2 i 3, zapisywane są w pamięci elektronicznej biletu, jeżeli bilet ma formę elektroniczną.
5. Podróżny obowiązany jest nabyć bilet na przejazd przed rozpoczęciem przewozu w miejscuwskazanym przezprzewoźnika lub u kierowcy autobusu.
6. Płacąc za przejazd podróżny zobowiązany jest żądać wydania biletu oraz sprawdzić czy jest on właściwy.

§ 11.

1. Jeżeli przed rozpoczęciem przewozu lub w czasie jego wykonywania zaistnieją okoliczności uniemożliwiające jego wykonanie zgodnie z treścią umowy, przewoźnik jest obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym podróżnych oraz zapewnić im bez dodatkowej opłaty przewóz do miejsca przeznaczenia przy użyciu własnych lub obcych środków transportowych (przewóz zastępczy).
2. W razie przerwy w ruchu lub utraty połączenia przewidzianego w rozkładzie jazdy, podróżnemu przysługuje zwrot należności za cały przerwany przejazd, a ponadto może on bezpłatnie powrócić do miejsca wyjazdu, chyba że przewoźnik nie ma możliwości zorganizowania takiego przewozu.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do przejazdów odbywanych na podstawie biletów uprawniających do przejazdów wielokrotnych.

§ 12.

1. Podróżny, który posiada bilet na przejazd ma prawo:
1) przejazdu w zakresie  na jaki opiewa bilet,
2) przewiezienia ze sobą bezpłatnie:
a) rzeczy zaliczonych do bagażu podręcznego,
b) małych zwierząt i ptakówodpowiednio zabezpieczonych, np. kaganiec, klatka dla ptaków, itp.,
c) wózka inwalidzkiego, jeśli jest inwalidą poruszającym się przy jego pomocy,
d) rzeczy zabranych do wnętrza autobusu, których ilość waga i wymiary nie pozwalają zaliczyć do bagażu podręcznego,
e) rzeczy umieszczonych w osobnym schowku bagażowym autobusu.
2. Podróżny obowiązany jest zachować bilet na przejazd do czasu zakończenia podróży.

§ 13.

1. Miejsca zatrzymania się autobusów na trasach ich kursowania wskazują oznaczone odpowiednimi tablicami przystanki autobusowe.
2. Nazwy przystanków autobusowych, ze wskazaniem zatrzymujących się na nich autobusów, podaje się do wiadomości publicznej w rozkładzie jazdy.
3. Do obowiązków kierowcy należy zatrzymywanie autobusów na przystankach przewidzianych w rozkładzie jazdy.
4. W uzasadnionych przypadkach  szczególnymi okolicznościami podróżni  mogą wsiadać i wysiadać  z autobusów tylko w miejscach wskazanych przez obsługę autobusu.

§ 14.

1. Przy wsiadaniu do autobusu i wysiadaniu z niego oraz podczas przewozu, podróżny obowiązany jest stosować się do przepisów porządkowych ogłoszonych przez przewoźnikaoraz do wskazówek kierowcy, który odpowiada za zapewnienie właściwych i bezpiecznych warunków przewozu osób i rzeczy.
2. Podróżny zajmujący miejsce oznaczone napisem: „dla inwalidy” lub „dla osoby z dzieckiem na ręku”, winien je zwolnić  dla osoby uprawnionej.
3. Podróżnemu nie wolno zachowywać się w autobusie w sposób utrudniający pracę kierowcy i uciążliwy dla współpodróżnych.
4. We wszystkich autobusach  komunikacji publicznej obowiązuje ustawowy zakaz palenia tytoniu przez podróżnych i obsługę.

§ 15.

1. Podróżny jest obowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w  transporcie.
2. Osoby zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi w transporcie mogą być nie-dopuszczone do przewozu lub usunięte ze środka transportowego.
3. Osoby uciążliwe dla podróżnych lub odmawiające zapłacenia należności za przewóz mogą być usunięte ze środka transportowego, chyba że naruszałoby to zasady współżycia społecznego.

§ 16.

1. Za całkowicie lub częściowo niewykorzystany bilet na przejazd jednorazowy przewoźnik obowiązany jest zwrócić stosowną kwotę należności pod warunkiem, że podróżny dokona zwrotu lub uzyska poświadczenie niewykorzystania biletu przed upływem terminu jego ważności.
2.  Nie wymagają poświadczenia bilety całkowicie niewykorzystane zwrócone w kasie przewoźnika najpóźniej w przeddzień upływu daty ważności biletu.
3.  Poświadczenia o niewykorzystaniu biletu dokonuje:
1)  przed rozpoczęciem przejazdu – uprawniony pracownik przewoźnika w początkowym punkcie odprawy,
2)  po rozpoczęciu przejazdu (w razie częściowego niewykorzystania biletu) obsługa autobusu.
4.  Nie przysługuje zwrot należności za bilety niewykorzystane z przyczyn zawinionych przez podróżnego.
5.  Podróżnemu zwraca sięcałą należność zapłaconą za przejazd, jeżeli odstąpił on od umowy przewozu z przyczyn występujących po stronie przewoźnika– i nie skorzystał z przewozu zastępczego.

§ 17.

1. Podróżny, u którego organ kontrolny przewoźnika ujawnił brak ważnego biletu na przejazd, a także podróżny nie mogący udokumentować uprawnień do przejazdu ulgowego obowiązany jest do uiszczenia należności przewozowych oraz opłaty dodatkowej,których wysokość określono w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej (Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz. 117), a które precyzuje aktualna taryfa przewozowa osób i bagażu.
2. Ujawnione u podróżnych bilety podrobione lub przerobione zatrzymuje się i przekazuje Prokuratorowi lub Policji. Osobę posługującą się takim biletem lub dokumentem traktuje się jako jadącą bez ważnego biletu.

                                                   

ROZDZIAŁ III
PRZEWÓZ RZECZY PODRÓŻNEGO

§ 18.

Rzeczy przewożone przez podróżnego może on zabrać ze sobą do wnętrza autobusu, albo oddać do przewozu w oddzielnym schowku bagażowym.

§ 19.

1. Rzeczy dopuszczone do przewozu, w zależności od ich rozmiarów, ilości i sposobu    rozmieszczenia, są przewożone na zasadach podanych w poprzednich paragrafach.
2. Nie podlegają opłacie łatwe do przenoszenia przedmioty, stanowiące bagaż podręczny, które:
1) nie tamują przejścia, nie przeszkadzają podróżnym i nie narażają ich na niewygodę lub niebezpieczeństwo,
2) są trzymane przez podróżnego w ręku lub na kolanach,
3) nie wymagają dla ich rozmieszczenia więcej przestrzeni niż ta, którą podróżny ma do swojej dyspozycji na półce nad zajmowanym fotelem lub pod nim.
3. Za przewóz psa, który zajmuje oddzielne miejsce w autobusie pobiera się opłatę jak za bilet normalny w danej relacji. Pies musi być trzymany na smyczy i mieć założony kaganiec.
4. Dopuszcza się przewóz w autobusie, bez opłaty, małych zwierząt, na zasadach określonych w § 12 ust.1 pkt 2 lit. b Regulaminu.
5. W autobusie nie wolno przewozić:
1) rzeczy mogących wyrządzić szkodę podróżnym lub mieniu   przewoźnika i utrudniających warunki odbywania podróży,
2) rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów administracyjnych, celnych, sanitarno-porządkowych, a w szczególności: materiałów cuchnących, zapalnych łatwopalnych, wybuchowych, żrących, trujących, radioaktywnych i innych niebezpiecznych.  
6. W razie uzasadnionego podejrzenia, że bagaż podróżnego zawiera rzeczy, których przewożenie jest zabronione Przewoźnik ma prawo sprawdzić w obecności podróżnego zawartość tego bagażu, a w razie potwierdzenia się podejrzeń – odmówić  przewozu bagażu.
7. Jeżeli nie można ustalić właściciela bagażu podlegającego sprawdzeniu, Przewoźnik dokonuje tej czynności przy udziale dwóch postronnych świadków i postępuje z zakwestionowanymi przedmiotami w sposób określony przepisami rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rzeczy znalezionych.
8. W razie ujawnienia naruszenia przepisu ust. 5 powyżej, koszty związane ze sprawdzeniem przesyłki   ponosi podróżny.
9. Po zakończonym przewozie obsługa autobusu wydaje podróżnym rzeczy przewożone w schowku bagażowym.
10. Sposób postępowania z rzeczami nieodebranymi przez podróżnego po zakończeniu przewozu, określają przepisy o rzeczach znalezionych.

 

ROZDZIAŁ IV
GRUPOWE PRZEWOZY OSÓB

§ 20.

1. Zamówienie na grupowy przewóz osóbskłada organizator przewozu.
2. Treść zamówienia powinna obejmować: nazwę, albo imię i nazwisko oraz adres organizatora przewozu, a także dane potrzebne do ustalenia warunków przewozu i obliczenia należności za usługę.
3. Umowę przewozu uważa się za zawartą z chwilą uzgodnienia przez strony istotnych dla jej realizacji postanowień, a w szczególności:
1) rodzaju i wymaganej pojemności autobusu,
2) czasu i miejsca podstawienia pojazdu,
3) przewidywanego czasu trwania usługi,
4) przebiegu trasy i punktu docelowego przewozu oraz czasu przewozu i postojów,
5) wysokości lub sposobu wyliczenia należności oraz terminu i sposobu jej uregulowania przez organizatora przewozu,
6) innych kwestii, które strony uznają za istotne.
4. Treść umowy powinna być potwierdzona pisemnie.Dopuszcza się potwierdzenie elektroniczne.

§ 21.

1. Jeżeli przewoźnik nie może podstawić autobusu zgodnie z zamówieniem , winien niezwłocznie poinformować organizatora oraz zorganizować pojazd zastępczy.
2. W przypadku podstawienia autobusu zastępczego, przewoźnik nie może żądać od organizatora opłaty wyższej, niż za podstawienie pojazdu zamówionego, chyba, że strony umówią się inaczej.

§ 22.

1. Kierowca obsługujący autobus obowiązany jest podczas przewozu stosować się do dyspozycji organizatora, związanych z realizacją usługi z wyjątkiem obowiązującego go czasu pracy i odpoczynku wynikającego z ustawy o czasie pracy kierowców.
2. Jeżeli nie stoją temu na przeszkodzie względy eksploatacyjne i nie zagraża to bezpieczeństwu przewozu, obsługa autobusu może wykonywać dodatkowe dyspozycje i zlecenia organizatora, za które przysługuje przewoźnikowi dodatkowe wynagrodzenie.

§ 23.

Organizator przewozu zobowiązany jest do nadzoru nad przestrzeganiem przez uczestników przewozu obowiązujących przepisów porządkowych. Organizator i uczestnik przewozu ponoszą solidarną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu przewoźnika, chyba, że strony umówią się inaczej.

 

ROZDZIAŁ V
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 24.

Wszelkie skargi, wnioski i wyjaśnienia w sprawach związanych z obsługą i funkcjonowaniem przewozów pasażerskich należy kierować na adres:
PKS w Garwolinie S.A    ul. Al. Legionów 48    08-400 Garwolin

§ 25.

1. Zmiana treści Regulaminu może nastąpić w formie pisemnej, w tym samym trybie, co jego ustanowienie, bądź przez wprowadzenie nowego Regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo Przewozowe oraz Kodeksu cywilnego.

§ 26.

1. Regulamin obowiązuje z dniem jego zatwierdzenia przez Zarząd Powiatu Garwolińskiego.
2. Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc dotychczas obowiązujący Regulamin przewozowy  z dnia 14 października 2005 r.